Zateplenie bytových domov

Sanácie balkónov a lodžií.

Analýza stavu je dôležitý prvý krok pri sanácii. Pri odstraňovaní porúch na podlahách balkónov (resp. terás) je najdôležitejšie zhodnotenie príčin, ktoré spôsobujú zatekanie, prípadne deštrukciu nosných častí týchto konštrukcií. Najčastejšie to bývajú systémové poruchy (vek budov, zlá projekcia, nedostatočné riešenie detailov). Nanešťastie, aj v súčasnosti sa pri novostavbách často stretávame s problémami vyplývajúcimi zo zlého návrhu systémov na balkónoch a terasách.

Pôvodné systémy, ktoré sa dodnes používajú, už technologicky nepostačujú, čo spôsobila najmä rýchlosť výstavby, nedostatočná technologická či materiálová úroveň, ale najviac ich zlému technickému stavu prispelo zlé konštrukčné riešenie a zanedbaná resp žiadna systémová údržba. Preto je zvýšený dôraz na správne riešenia – či už pri rekonštrukciách, alebo novostavbách. Ak je rozsah poškodenia veľký, treba k balkónu privolať odborníka – statika a na trhu služieb sa poobzerať po dodávateľskej firme, ktorá by balkón či terasu mohla zrekonštruovať. No najlepšie riešenie sa javí celková obnova bytového domu s integrovanými prácami aj na fasáde, kde sa lodžia resp. balkón napája na existujúce obvodové konštrukcie. Nestačí samotné poruchy či konštrukcie opraviť, dôležité je odstrániť primárne príčiny vzniku týchto porúch, čo sa vo väčšine prípadov buď opomína alebo vykonáva nedostatočne. Správne riešenie je vo väčšine prípadov o niečo drahšie ako iba kozmetické vyspravenie povrchov novými nátermi či omietkami.

Najčastejšie poruchy sú v nedostatočnej tepelnej ochrane konštrukcií a tým vzniku tepelných mostov, čo má za následok rôznu tepelnú rozťažnosť okrajov platne, kondenzáciu vodných pár vo vnútri ŽB konštrukcií kde dochádza ku korózii oceĺových armatúr (výztuže), čím pri oxidácii zväčšujú svoj objem a dochádza k vypadávaniu betónovej hmoty, odlupovaniu celých kusov častí balkónov či vzniku trhlín v betonovej doske. Následne dochádza k vnikaniu vody do týchto trhlín a často aj k zatekaniu vody do bytov či iných konštrukcií. Tento proces po opakovanej postupnosti narúša v konečnom dôsledku aj statiku balkóna a vedie až k havarijným stavom.

Obr.1. Termosnímka balkónov s neriešeným tepelným mostom, ktorý zasahuje zvonku hlboko do vnútornej konštrukcie stropnej dosky. ŽB doska votknutá do konštrukcie vytvára „tepelný radiátor“ s veľkou plochou, čím uniká veľké množstvo tepla.

Obr. 2. Skorodovaný stĺpik zábradlia a nefunkčný okapový plech na odvádzanie vody.

Medzi ďalšie poruchy patrí nesprávne kotvenie zábradlí a nosných oceľových časti madiel, ich korózia a tým sa vytvára možnosť zatekania vody v mieste kotvenia, čo spôsobuje už spomenuté deštrukčné problémy.

Ďalej sa stretávame s nevyhovujúcimi vrstvami podláh balkónov či lodžií, nesprávne vyspádované, vyduté či inak časom zdegradované vrstvy, ktoré už neplnia ani základné funkcie ochrany proti vnikajúcej vode, nefunkčné alebo zdegradované klampiarske výrobky na odvádzanie vody z balkónovej dosky.

Tieto ako aj rôzne iné systémové či konštrukčné poruchy je nutné riešiť komplexne, podľa rozsahu poškodenia. Postup pri oprave takejto poruchy je celková obnova nosnej konštrukcie, jej dodatočné zateplenie, aplikácia špeciálnych sanačných prechodových a hydroizolačných vrstiev, ktoré majú vodoodpudivý efekt a zabraňujú ďalšiemu vnikaniu vody do konštrukcií. Výmena skorodovaných oceľových prvkov a ich nahradenie novými, správne konštrukčne ukotvenými čím dosiahneme technické zhodotenie danej časti konštrukcie a predĺžime životnosť pri správnej údržbe o cca 15-25 rokov.

V praxi sa často stretávame aj s nesprávne vykonanou sanáciou, čo má za následok zbytočne vynaložených finančných prostriedkov.

Najčastejšie poruchy v dôsledku nesprávne realizovanej sanácie:
  • murárska oprava poškodených miest betónu. Pod povrchmi konštrukcií opravených pred piatimi a viac rokmi (abrazívne čistenie povrchu tlakovou vodou, odstránenie skarbonatovaných vrstiev betónu, reprofilácia výstuže, adhézny mostík, ochrana výstuže a sanačná malta alebo stierka) pokračuje proces karbonatácie a korózie. Vplyvom korozívnych expanzných spodín postupne odpadávajú sanované vrstvy. Životnosť takejto opravy je minimálna a finančné prostriedky sa vynaložili zbytočne. (obr. 3.,4.)
  • oprava podláh lodžií bez sanácie alebo zmeny kotvenia stredového stĺpika zábradlia. V snahe ušetriť sa napriek značným finančným prostriedkom vynaloženým na nové podlahové súvrstvie často ponechávajú pôvodné kotvenia stĺpikov. Stĺpik sa iba na pohľad vybaví manžetou (obr. 5.) mieste zakotvenia do stropného panela však často úplne skoroduje a prestáva plniť funkciu votknutia. Tým sa mení statická schéma zábradlia. Zábradlie má podporu iba v miestach priečnych stien, takže pri moduloch lodžií 6 m a vzhľadom na subtílne profily strácajú svoju statickú funkciu.
  • kotvenie zábradlia do priečnych stien lodžie. Ak sa pri existujúcom zábradlí nevykoná revízia kotvenia, pričom sa zatepľujú lodžiové steny, pokračuje korózia aj pod zatepľovacím systémom (obr. 6) Kotvenie sa často nachádza v kondenzačnej zóne a korózia postupuje pomalšie ako pred zateplením. Ide o skrytú, o to však nebezpečnejšiu poruchu. Finančné prostriedky vynaložené na zateplenie sú znehodnotené a zábradlie prestáva plniť svoju statickú funkciu.

Obr. 3 Murárska oprava betónového zábradlia pomocou armovacej mriežky (perlinky) a tenkovrstvovej omietky bez sanáciu povrchu – stav 5 rokov po oprave, stavebná sústava T 08 BObr. 4 Murárska oprava vodorovného styku (tzv. kríža) pomocou malty a fasádnej farby, stav približne 5 rokov po oprave, stavebná sústava T 08B
Obr. 5 Kozmetická oprava kotvenia stĺpika zábradlia pomocou manžety so zabudovaním skorodovanej časti do novej podlahovej vrstvy, stavebná sústava VVÚ ETAObr. 6 Skorodované zvary v bočnom kotvení zábradlia pod zatepľovacím systémom realizovaným pred približne 3 rokmi, stavebná sústava Larsen-Nielsen


Uvedené nedostatky negatívne ovplyvňujú bezpečnosť objektu z hľadiska statiky. Chyby v konečnom dôsledku vyvolávajú poruchy, ktorých progresívny rozvoj urýchľujú korozívne procesy v konštrukcii. Všeobecne platí, že panelové domy by sa vždy mali rekonštruovať komplexne, a to počnúc prieskumom cez projekt s určením etáp jednotlivých činností v prípade nedostatku potrebného množstva finančných prostriedkov až po odborný dozor realizovanej stavby. Lokálny spôsob opravy možno zvoliť iba vtedy, ak ide o vedomé a krátkodobé predĺženie funkčnej spôsobilosti.

Menšie zásahy na balkóne (napr. opravy podlahy, vypĺňanie zábradlia, jeho natieranie, klampiarske práce či inštalovanie bohatej kvetinovej výzdoby) zvyčajne nepodliehajú ohláseniu stavebnému úradu. Väčším zásahom je napríklad zasklenie, výmena materiálov zábradlia alebo iných častí balkóna. Tieto zásahy už podliehajú ohlasovacej povinnosti a niekedy je potrebné aj stavebné povolenie. Ak zmeníme účel využitia balkóna (napr. na zimnú záhradu, obytnú miestnosť atď.), zmena sa musí schváliť kolaudačným rozhodnutím.

Príklad komplexného riešenia technologicky rozmanitými materiálmi ponúkame v spolupráci s firmou BASF. balkóny a terasy


« späť

Licencie

Výpis z obchodného registra nájdete v prílohe tu...

Licencie na zatepľovanie nájdete v prílohe BAUMIT, BASF

 
 
© 2019 Energovital, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok: Evelon