Zateplenie bytových domov

ENEGRETICKÉ CERTIFIKÁCIE, ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

Energetická certifikácia budov je jednou zo základných požiadaviek smernice č. 2002/91/ES Európskeho parlamentu o Energetickej hospodárnosti budov, ktorú Slovenská republika prevzala do svojho právneho systému zákonom č. 555/2005 Z. z. o Energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon ukladá od 1.januára 2008 povinnosť Energetickej certifikácie budov. NEVYHNETE SA TOMU... Zákon striktne nariaďuje povinnosť Energetickej certifikácie budov, kde limituje a pod hrozbou vysokých sankčných pokút definuje podmienky pre vykonanie Energetickej certifikácie.

RIEŠENIE?

Spoločnosť Energovital, spol. s r.o. Vám ponúka možnosť zabezpečiť vypracovanie komplexného Energetického certifikátu budovy vrátane vydania Energetického štítku budovy. Možnosť našej komplexnej „ponuky na kľúč “ spája certifikáciu všetkých nižšie uvedených miest spotreby. Stačí nás kontaktovať, zavolať nám alebo poslať e-mail. Radi Vám podáme podrobnejšie vysvetlenie k danej problematike a Energetický certifikát zrealizujeme k Vašej spokojnosti. V prípade záujmu Vám na základe zistenia Vašich konkrétnych požiadaviek vypracujeme návrh cenovej ponuky a odprezentujeme spôsob realizácie Energetickej certifikácie.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY: KEDY STE POVINNÝ ZAOBSTARAŤ ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT?

Povinnosť zaobstarať Energetický certifikát vzniká pri predaji budovy, pri prenájme budovy, pri dokončení novej budovy alebo významnej obnove existujúcej budovy.

KOMU VZNIKLA TÁTO POVINNOSŤ?

Povinnosť, má podľa zákona vlastník budovy, vzťahuje sa aj na správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a na bytové družstvo. Táto povinnosť sa vzťahuje na rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby a ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu.

AKÉ SÚ VAŠE ĎALŠIE POVINNOSTI ?

Ak ste vlastník budovy, ste povinný uchovávať Energetický certifikát po celý čas jeho platnosti a: 1. pri predaji budovy odovzdať platný Energetický certifikát novému vlastníkovi, 2. pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu platného Energetického certifikátu jej nájomcovi.

ČO V PRÍPADE, ŽE ZANEDBÁTE SVOJE POVINNOSTI?

Kontrolným orgánom pre výkon tohto zákona je štátny dozor, ktorý je oprávnený pre ukladanie správnych deliktov za nedodržanie vyplývajúcich povinností. Nedodržanie povinností vlastníka budovy je priestupkom, ktorý sa posudzuje v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

ČO JE CIEĽOM ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE BUDOV, KTO JU VYKONÁVA A ČO MUSÍTE PODSTÚPIŤ PRE JEJ ZABEZPEČENIE?

Cieľom tohto opatrenia je zlepšiť Energetickú hospodárnosť budov a v súvislosti s tým znížiť produkciu emisií CO2. Hodnotenie energetickej náročnosti vykonávajú odborne spôsobilé osoby pre nasledovné miesta spotreby:

  • Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
  • Vykurovanie a príprava teplej vody
  • Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov
  • Vetranie a klimatizácia

Súčtom uvedených posudkov oprávnených osôb je Energetický štítok budovy, a Energetický certifikát budovy, ktorý je pre Vás to, čo potrebujete pre splnenie si povinností Energetickej certifikácie. Zabezpečenie jednotlivých profesijných činností je preto často krát veľmi náročné a zdĺhavé, čo vás v konečnom dôsledku ukráti o čas a energiu.


« späť

Licencie

Výpis z obchodného registra nájdete v prílohe tu...

Licencie na zatepľovanie nájdete v prílohe BAUMIT, BASF

 
 
© 2019 Energovital, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Tvorba web stránok: Evelon